Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Polityka prywatności.

magazynkopalnia.com

Polityka Prywatności spółki Sine Qua Non
Data ostatniej aktualizacji: 21 maja 2018 roku

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki WYDAWNICTWO SQN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Huculska 17, 30-413 Kraków (dalej: SQN). Polityka Prywatności wyjaśnia:

I. Kim jest spółka SQN
II. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez SQN
III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez SQN, oraz udostępniania ich podmiotom trzecim
IV. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych
V. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych
VI. Obowiązki podmiotów powierzających i otrzymujących od SQN dane osobowe osób trzecich
VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe SQN przetwarza

I. Kim jest spółka SQN.

SQN jest to więcej niż wydawnictwo. Wydawnictwo to nie tylko instytucja, budynek, miejsce. Wydawnictwo to ludzie. SQN tworzy grupa osób o odmiennych zainteresowaniach i specjalizujących się w różnych dziedzinach. Znajdziecie wśród nas zapalonych kibiców piłkarskich, muzycznych geeków, znawców świata popkultury oraz fanów fantastyki w każdym kształcie i rozmiarze. Połączyło nas zamiłowanie do książek i marzenie o dzieleniu się z innymi prawdziwie wybitnymi tytułami. Każdy z nas dzierży swoją własną cegiełkę – budujemy zwartą i niezaprzeczalnie mocną konstrukcję, jaką jest wydawnictwo SQN. Wszyscy działamy z pasją i zaangażowaniem, ponieważ uważamy literaturę za warunek ciągłego istnienia kultury – warunek sine qua non.

Dane kontaktowe
WYDAWNICTWO SQN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Tyniecka 35
30-323 Kraków
email: [email protected]
telefon: +48 517 842 424

Aby zapewnić najwyższe standardy zabezpieczenia danych osobowych SQN wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za wdrożenie, nadzór i audyty przestrzegania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, oraz zgodność przetwarzania danych osobowych przez SQN zgodnie z przepisami prawa. Poniżej zamieszczamy dane IOD, w celu zapewnienia kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości:
Inspektorem Ochrony Danych SQN - adres email do kontaktu [email protected]

 II. Jakie dane osobowe pozyskiwane są przez SQN

Rynek Wydawniczy w Polsce na którym SQN prowadzi swoją działalność, jest rynkiem towarów i usług, na którym występują poniższe podmioty:

    Wydawnictwa - będący zwykle przedsiębiorstwami globalnymi lub polskimi, oferującymi swoje produkty i usługi w wielu krajach
    Księgarnie  – będący przedsiębiorcami globalnymi lub lokalnymi
    Sklepy internetowe - będący zwykle przedsiębiorcami lokalnymi
    Przedsiębiorstwa doradcze - będące przedsiębiorstwami globalnymi lub lokalnymi
    Nabywcy produktów (towarów) - będący użytkownikami końcowymi

Relacje pomiędzy ww. wymienionymi podmiotami mogą mieć charakter:

 •              Doradztwa
 •              Dostawy (sprzedaży)
 •              Świadczenia usług


Na rynku wydawniczym w Polsce występują segmenty rynkowe nabywców (klientów końcowych) klasyfikowane jako:

             instytucjonalni tzw. B2B: tj. organizacje, przedsiębiorstwa i inne instytucje publiczne lub prywatne - reprezentowani w procesie przez osoby fizyczne będące ich pracownikami lub świadczące na ich rzecz usługi, na mocy innych stosunków prawnych np. umowa zlecenie, samozatrudnienie, podwykonawstwo
             prywatni tj. konsumenci tzw. B2C czyli osoby fizyczne

SQN prowadzi sprzedaż na rynki w obydwu segmentach klientów, za pośrednictwem:

 •              sklepów internetowych
 •              księgarni sieciowych
 •              księgarni indywidualnych
 •              sklepów wielkopowierzchniowych
 •              dyskontów
 •              innych placówek handlowych


W związku z prowadzoną działalnością SQN musi przetwarzać dane ww. podmiotów oraz ich pracowników, a w określonych przypadkach dane takie udostępniać poszczególnym ww. podmiotom. SQN może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 •              Imię, Nazwisko
 •              nr telefonu
 •              adres email
 •              firma
 •              zajmowane stanowisko
 •              firma pracodawcy
 •              NIP
 •              adres korespondencyjny


SQN zbiera także informacje związane z Klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym zalogowaniu do strony internetowej SQN.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

III. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez SQN

Do przetwarzania danych SQN zobligowana jest na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane przez SQN służą  głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności SQN.

Na regularne działania biznesowe prowadzone przez SQN składają się między innymi:             przesyłanie oferty handlowej SQN

 •              kontakt w celu wykonania umowy na dostawę produktów z oferty SQN
 •              marketing własny
 •              przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych, celnych,
 •              udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów
 •              dochodzenie i egzekucja roszczeń


 Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym uzyskania cen specjalnych, wsparcia posprzedażowego, realizacji gwarancji, zapewnienie aktualizacji i odnowień.

SQN może być zmuszona przez obiektywne warunki o charakterze ekonomicznym, prawnym lub technicznym do udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom w celu:

 •     uzyskania specjalnego rabatu
 •     procesowania zamówienia

 Nadto SQN jest zmuszona przez obiektywne warunki o charakterze technicznym do przechowywania pozyskanych danych osobowych w celu:

1. realizacji usług gwarancyjnych w tym:

       i. śledzenia i odbioru przesyłki
       ii. ew. kontaktu z nadawcą (nabywcą lub pośrednikiem) w celu wyjaśnienia ew.  wątpliwości
       iii. nadania przesyłki zwrotnej

Mając na uwadze powyższe, SQN wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz

    zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych
    uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi w szczególności w obszarach:

 •              ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
 •              przekazywania danych podmiotom trzecim,
 •              braku profilowania
 •              braku przetwarzania danych wrażliwych
 •              tam, gdzie to je uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowania pseudonimizacji
 •              notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO


3. przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność, w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej

Jeżeli SQN będzie musiała przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach - każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody. SQN nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

IV. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

SQN może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:

 •                Zgody bezpośrednie na podstawie zapisu osoby na wydarzenie (szkolenie, promocja) organizowane przez SQN, przez formularz www (stronę eventową)
 •                zgody wynikające z zaproszenia wysłanego automatycznie przy dodaniu osoby do systemu baz danych funkcjonującego w SQN
 •                zgody wynikające z zaproszeń wysłanych przez pracownika SQN
 •                samodzielna rejestracja użytkowników końcowych drogą elektroniczną w systemach SQN
 •                samodzielna rejestracja w sklepach internetowych SQN
 •                samodzielna rejestracja drogą elektroniczną pośredników w systemach SQN w celu uzyskania informacji o oferowanych przez SQN produktach
 •                powierzenie danych osobowych SQN przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających SQN dane osobowe osób określa punkt VI poniżej)
 •                spotkania osobiste w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
 •                wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych SQN


 
V. Sposób zabezpieczenia danych zapobiegający naruszeniu przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane przez SQN przechowywane są na zabezpieczonych serwerach w Polsce. SQN wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

VI. Obowiązki podmiotów powierzających SQN dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do SQN, lub otrzymując od SQN dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do SQN udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym ale nie wyłącznie na przekazanie tych danych do SQN z prawem udostępnienia tych danych podmiotom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach SQN może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu SQN powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do SQN danych osobowych lub uzyskania danych od SQN podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni SQN z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą,
a w przypadku nałożenia na SQN kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie SQN zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie do:

    Powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
    Przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających, chyba że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    Wykorzystania powierzonych mu przez SQN danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony SQN.  
    Zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
    Uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia SQN danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz podmiotów trzecich. W przypadku gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez SQN, podmiot trzeci oświadcza, że SQN może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do SQN, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na SQN ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec SQN za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez SQN z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków.

    Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić SQN – zależnie od decyzji SQN – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 

VII. Informację o prawach osób, których dane osobowe przetwarza SQN

SQN zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

1)      prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
2)      prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych
3)      prawo do sprostowania danych
4)      prawo żądania od Administratora usunięcia danych
5)      prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
6)      prawo do przenoszenia danych
7)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8)      prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
9)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
10)   prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Twój koszyk

Wróć do sklepu

Koszyk jest pusty

 

Konto

Nie masz konta?
Załóż konto
4